Specjalistyczne opinie prawne

Jak zlecić opinię prawną?

 1. Napisz @ przedstawiając problem i pytania oraz własne stanowisko w sprawie
 2. W odpowiedzi na zapytanie otrzymujesz wycenę opinii
 3. W przypadku gdy  akceptujesz wycenę przesyłasz na kancelaria@wocior.plskan zlecenia
 4. Po otrzymaniu zlecenia w terminie 7 dni otrzymujesz projekt opinii. Możesz przedstawić swoje wątpliwości odnośnie treści.
 5. W telefonicznej rozmowie wyjaśniane są wątpliwości dotyczące treści opinii.
 6. Następnie przesyłany jest skan opinii na wskazanego emaila z fakturą. Dodatkowo wysyłam w oryginale opinię listem priorytet  za pośrednictwem Poczty Polskiej.

PRZYKŁADOWE TEMATY OPINII DLA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH:

 • Czy uchwała zgłoszona przez członków spółdzielni powinna być wyłożona przez Zarząd przed Walnym Zgromadzeniem i umieszczona w porządku obrad?
 • Czy spółdzielnia nie naruszy RODO jeżeli  upubliczni na tablicach informacyjnych numery lokali, które nie zostały udostępnione do kontroli okresowych?
 • Czy uchwały i protokoły Rady Nadzorczej mogą być upublicznione na stronie internetowej w pełnej treści zgodnie z RODO?
 • Czy spółdzielnia mieszkaniowa musi posiadać stronę internetową?
 • Czy spółdzielnia mieszkaniowa może umieścić kamery monitoringu wizyjnego na klatkach schodowych i w windach jeżeli sprzeciwiają się mieszkańcy?
 • Czy inna osoba niż członek Rady Nadzorczej mogła otworzyć obrady Walnego Zgromadzenia Członków ?
 • Czy brak legalizacji wodomierzy „głównych” przez dostawcę wody uzasadnia roszczenia spółdzielni?
 • Co  w przypadku kiedy powstanie wspólnota i właściciele nie będą chcieli rozliczyć się ze Spółdzielnią z tytułu niedoborów funduszu remontowego?
 • Czy istnieje możliwość uznania, że uzupełnienie wkładu mieszkaniowego uległo przedawnieniu?
 • Czy dopuszczalne prawnie jest ustanowienie na rzecz nowej osoby spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego po wygaśnięciu umowy najmu „zakładowego” w budynku przejętym nieodpłatnie od przedsiębiorstwa państwowego?
 • Czy zgodna z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych jest obecność członków Spółdzielni na posiedzeniach Rady Nadzorczej?
 • Czy w związku z treścią pełnomocnictwa pełnomocnik nabywa prawa takie jak członek spółdzielni tzn. jest uprawniony do otrzymywania odpisów statutu i regulaminów, kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych, faktur i umów, przeglądania rejestru członków?
 • Czy zapis  w statucie, w §…, który  mówi , że zawiadomienie  wraz z porządkiem obrad umieszcza się w siedzibie Spółdzielni, na tablicach ogłoszeniowych w klatkach schodowych budynków, w których prawa do lokali posiadają członkowie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni,  jest wystarczający i zawiadomienie jest skuteczne w stosunku do członków mieszkających poza zasobami Spółdzielni, którzy podali adres do korespondencji? Czy nie powiadamiając ich na podany przez nich adres – nie będą mogli oni zaskarżyć Spółdzielni o nie powiadomieniu ich o Walnym Zgromadzeniu? Czy przy takim zapisie statutu będzie spełniony wymóg powiadomienia członków, którzy podali adres do korespondencji poza zasobami Spółdzielni?
 • Czy jest możliwość zbycia wolnych pomieszczeń (tzw. komórek lokatorskich) znajdujących się na półpiętrach budynku mieszkaniowego wielorodzinnego po wyodrębnieniu lokali za wpłatę na fundusz remontowy?
 • W jakiej wysokości i w jaki sposób spółdzielnia może skorzystać z „pożyczki” z funduszu remontowego celem „dofinansowania” eksploatacji?
 • Czy osoby, które zostały członkami Spółdzielni po 31 grudnia mają prawo do korzystania z pożytków za okres kiedy nie były członkami Spółdzielni?
 • Czy możliwe jest sporządzenie wzoru umowy z deweloperem, który za własne środki zrealizuje budynek (budynki wielorodzinne) objęte ważnym pozwoleniem na budowę udzielonym spółdzielni  lecz zaskarżonym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego?
 • Czy członek Spółdzielni, który złożył Skargę w Sądzie Gospodarczym, gdzie został złożony przez Spółdzielnię wniosek o zarejestrowanie zmian statutu, zarzucając nieprawidłowości w przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków, może kandydować do Rady Nadzorczej?
 • Czy Spółdzielnia może przeznaczyć kwotę z funduszu zasobowego (pochodzącą z przekształceń praw lokatorskich na własnościowe) na sfinansowanie kosztów wymiany dźwigów?
 • Czy spółdzielnia powinna płacić za naprawę kanalizacji poza budynkiem skoro płaci za ścieki do Zakładu Usług Komunalnych?
 • Czy jako ważny głos poparcia dla wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia należy ująć głos, gdzie figuruje imię, nazwisko i nazwa ulicy bez podania numeru konkretnego lokalu?
 • Czy zatrudnienie przez Zarząd  na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia osób pozostających w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z jednym z członków Zarządu, w świetle obowiązujących przepisów prawnych jest zgodne z prawem?
 • Czy spółdzielnia mieszkaniowa jest uprawniona do bonifikaty przy zapłacie jednorazowej opłaty przekształceniowej w zakresie udziału związanego z lokalami użytkowymi?
 • Czy Przewodniczący Rady Nadzorczej mógł odmówić otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia?
 • Czy z dniem zawarcia umowy o pracę oddelegowany do Zarządu członek Rady utracił trwale mandat w Radzie?
 • Czy członkom spółdzielni może być udostępniona książka obiektu budowlanego?
 • Na jakich zasadach w aktualnym stanie prawnym spółdzielnia może najkorzystniej wybudować budynek wielolokalowy?
 • Czy musimy zwołać Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej w celu wyborów uzupełniających jeżeli, zgodnie ze statutem, w miejsce członka, którego rezygnacja została przyjęta, wchodzi pierwsza osoba z listy, która nie otrzymała wystarczającej liczby głosów do zasiadania w Radzie Nadzorczej podczas ostatnich wyborów?
 • Czy Rada Nadzorcza ma dostęp do akt osobowych pracowników?
 • Z jakiego tytułu, w przedstawionym stanie prawnym Spółdzielnia może domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego?
 • Od kiedy obowiązkowa jest waloryzacja środków zgromadzonych tytułem wkładu mieszkaniowego, ale pozostających w dyspozycji spółdzielni?
 • Czy w  przypadku powstania wspólnoty mieszkaniowej i odłączenia się nieruchomości, Spółdzielnia ma prawo żądać zwrotu kosztów poniesionych na remont parkingu z którego korzystają właściciele?
 • Czy zgubienie przez pracownika korespondencji jest naruszeniem ochrony danych osobowych i powinno być zgłoszone do PUODO?
 • Jakie wymogi powinien spełniać monitoring wizyjny we wspólnocie mieszkaniowej?
 • Jakie wymogi powinna spełniać spółdzielnia mieszkaniowa w zakresie ochrony danych osobowych?
Kontakt