Kancelaria doradza osobom fizycznym, prawnym, jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej oraz prowadzi przedsądową, sądową i pozasądową obsługę prawną w tym obsługa prawna klienta u notariusza oraz zastępowanie w postępowaniu egzekucyjnym u komornika.

ZAKRES USŁUG

Compliance, przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML), sygnaliści:

 • audyty
 • kompleksowa obsługa i doradztwo
 • procedury, kompleksowa dokumentacja
 • nadzór nad wdrażaniem procedur
 • szkolenia
 • zastępowanie klienta w postępowaniu administracyjnym i sądowym

Prawo nieruchomości, w tym prawo budowlane:

 • ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • prowadzenie procesu zasiedzenia, regulowania własności gospodarstw rolnych
 • prowadzenie obsługi procesów sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości
 • podział, zniesienie współwłasności nieruchomości
 • negocjacje z zakresu nieruchomości (sprzedaż, zamiana, najem, dzierżawa, podziały, sprawy spadkowe)
 • sprawy związane z ochroną praw lokatorów (umowy, eksmisje, sprawy o zapłatę, najem okazjonalny, najem instytucjonalny)
 • analiza umowy deweloperskiej
 • obsługa prawna inwestycji budowlanej
 • doradztwo prawne w procesie budowlanym
 • kompleksowa obsługa prawa deweloperów

Prawo cywilne:

 • reprezentacja klientów przed sądami i organami administracji publicznej
 • sporządzanie i opiniowanie umów
 • dochodzenie zapłaty
 • dochodzenie roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych
 • sprawy dotyczące ochrony dóbr osobistych
 • wykonanie umowy
 • odszkodowania
 • analiza prawna zgłoszonego problemu
 • sprawy związane z eksmisją

Prawo administracyjne:

 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji
 • reprezentacja stron w toku postępowania administracyjnego, w tym sporządzanie wniosków w celu wszczęcia postępowania administracyjnego oraz wszelkich wniosków i stanowisk stron w toku postępowania
 • sporządzenie odwołań od decyzji administracyjnych oraz reprezentacja w postępowaniu odwoławczym
 • sporządzanie zażaleń na postanowienia administracyjne;
 • sporządzanie skarg oraz reprezentacja w toku postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • reprezentacja na każdym etapie postępowania administracyjnego

Prawo pracy:

 • opracowywanie dokumentacji pracowniczej, w tym umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menedżerskich, zakresów obowiązków, regulaminów pracowniczych
 • reprezentacja pracowników oraz pracodawców przed sądami pracy oraz organami administracji publicznej
 • dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy, w tym m.in. z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy
 • przywrócenie do pracy
 • wypadki przy pracy i odszkodowania
 • ochrona danych osobowych pracowników
 • sygnaliści

Windykacja należności:

 • sporządzanie wezwań do zapłaty
 • sporządzanie pozwu o zapłatę
 • reprezentacja na rozprawie w każdej instancji i na każdym etapie
 • reprezentacja w rozmowach negocjacyjnych
 • doradztwo w zakresie możliwych sposobów zabezpieczenia płatności na czas sporu

Podatki:

 • opinie i konsultacje prawne
 • sporządzanie wniosków o interpretację podatkową
 • zastępowanie klienta w postępowaniu podatkowym i sądowym

Prawo rodzinne – sprawy o:

 • rozwód
 • separację
 • alimenty
 • podział majątku wspólnego
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej i zarząd majątkiem wspólnym
 • przyznanie, pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka
 • związane z zarządem majątkiem dziecka
 • zakazanie osobistej styczności z dzieckiem
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa
 • uznanie dziecka i unieważnienie uznania dziecka

Prawo spadkowe – sprawy związane z:

 • dziedziczeniem ustawowym i testamentowym
 • działem spadku
 • sporządzaniem projektów testamentów, analizą przedstawianych testamentów, odwoływaniem testamentów
 • wydziedziczaniem osób uprawnionych do nabycia spadku z mocy ustawy
 • nabywaniem praw do masy spadkowej
 • dochodzeniem zachowku (prawo do części masy spadkowej nawet w przypadku gdy spadkodawca niczego nie zapisał w testamencie)
 • podważaniem testamentów
 • zbywaniem udziału spadkowego
 • inne sprawy związane z dziedziczeniem.

Prawo gospodarcze i handlowe:

 • reprezentacja podmiotów gospodarczych przed sądami i organami administracji publicznej
 • sporządzanie i opiniowanie umów, statutów, uchwał regulaminów
 • kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych
 • profesjonalne wsparcie przy rozmowach ugodowych i negocjacjach handlowych
 • pomoc prawna oraz reprezentowanie w zakładaniu, przekształcaniu oraz likwidacji spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń
 • prawna obsługa zgromadzeń, posiedzeń zarządu
 • przygotowanie dokumentacji i składanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego i urzędów
 • bieżąca windykacja należności firmy

Zapraszam do kontaktu w celu przygotowania i przedłożenia oferty współpracy.

Kontakt